Disclaimer

Disclaimer

Mediahuis Limburg streven naar een zorgvuldig beheer van deze site, maar kan geen volledige controle uitoefenen op de foto’s en informatie die derden publiceren via deze site. Mediahuis Limburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, welke ook, die het gevolg is van onjuistheid en/of onrechtmatigheid (inclusief onrechtmatig gebruik door derden) van foto's die gebruikers op de site publiceren. Ook aanvaardt Mediahuis Limburg geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe sites waarop foto's mogelijk (verder) wordt gepubliceerd.

Door de websites of apps van De Limburger / Limburgs Dagblad (merknamen van Mediahuis Limburg BV) te gebruiken, stemt de gebruiker in met de hierna genoemde voorwaarden. Onderstaande voorwaarden gelden ook voor informatiediensten die afgeleid zijn van websites of apps, waaronder verschillende social media-kanalen en nieuwsbrieven die Mediahuis Limburg gebruikt.

Bewaartermijn van informatie

Alle gegevens op websites en apps, zoals tekst, beeld en geluid, blijven oproepbaar zolang Mediahuis Limburg de websites en apps beschikbaar stelt.

Schade

Mediahuis Limburg besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op websites en apps. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. In geen geval kan Mediahuis Limburg aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die voortvloeit uit - of op enigerlei wijze verband houdt met - het gebruik van website of app.

Mediahuis Limburg garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Privacy

Verkregen persoonlijke gegevens van gebruikers van Mediahuis Limburg worden zorgvuldig verwerkt, waarbij wij ons conformeren aan de voorwaarden die de wet- en regelgeving stelt. Mediahuis Limburg maakt gebruik van professionele veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de geregistreerde gegevens van onze relaties.

Indien u geen prijs stelt op extra communicatie c.q. informatie - naast de communicatie die nodig is voor de uitvoering van reguliere activiteiten of de uitvoering van een overeenkomst - kunt u een mail onder vermelding van "verzoek tot blokkering" sturen naar lezersservice@mgl.nl.

Cookiebeleid

Wij maken gebruik van cookies, die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om informatie over uw online-activiteiten op te slaan, om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken.

Deze informatie bevat geen NAW-gegevens of andere persoonlijke gegevens als verstrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw online-bezoek geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot bepaalde onderdelen.

Web-analyse

Wij maken gebruik van webanalyseservice(s), die worden aangeboden door (een) derde partij(en). Deze partij(en) maakt/maken mogelijk gebruik van cookies op onze digitale producten en diensten met het oog op het helpen analyseren hoe onze bezoekers onze websites  en apps gebruiken. Betreffende webanalyseservice gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website of app gebruikt, rapporten over deze activiteiten op te stellen voor online-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot online-activiteiten. Betreffende webanalyseservice mag deze informatie aan derden verschaffen indien betreffende partij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens de webanalyseservice verwerken. Betreffende webanalyseservice zal uw IP-adres in beginsel niet combineren met andere gegevens waarover genoemde partij beschikt.

Wettelijke doeleinden

U verklaart site en app uitsluitend te gebruiken voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van site en app zal geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch het gebruik van site en app door derden belemmeren of onmogelijk maken. U onthoudt u van alle gedrag dat onwettig is of hetwelk emotionele of materiële schade kan toebrengen aan anderen, het doen van obscene of beledigende uitingen of het belemmeren van de normale communicatie via deze site en app.

Privégebruik

Het materiaal op websites en apps mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden voor niet-commercieel privégebruik. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vooraf vereist van de directie van Mediahuis Limburg BV.

Auteursrecht

De (eigendoms- c.q. exclusieve gebruiks)rechten op de inhoud en lay-out, zowel tekstueel als ter zake visuele uitingen en vormgeving van de websites en apps berusten uitsluitend bij Mediahuis Limburg. Geheel of gedeeltelijke overname c.q. verveelvoudiging c.q. nieuwe openbaarmaking daarvan is niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijk anders gemaakte schriftelijke afspraken met ons (zie ook copyrightverklaring).

Voorwaarden linken

Het linken en verwijzen naar webpagina’s van Mediahuis Limburg op internet is in beginsel toegestaan, mits enkel de artikelkop van ons artikel c.q. onze informatie wordt overgenomen en maximaal 50 woorden worden overgenomen en de link van de betreffende derdepartij voorzien wordt van een duidelijke bronvermelding, waaruit blijkt dat het copyright met betrekking tot het artikel c.q. de informatie exclusief berust bij Mediahuis Limburg.

Het framed of inline linken naar onze website, waarbij de content van Mediahuis Limburg opent in een vreemde omgeving, is nimmer toegestaan.

Derden

De informatie waarover u via deze websites en apps kunt beschikken, is afkomstig uit allerlei in principe betrouwbare bronnen, die niet alle onder controle van Mediahuis Limburg staan. Mediahuis Limburg is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites en apps of andere informatie van derden waarover u kunt beschikken via website of app van Mediahuis Limburg.

Op site en app treft u links aan naar andere websites. Mediahuis Limburg is niet aansprakelijk voor de werking of inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw gegevens. Lees hiervoor bijvoorbeeld de disclaimer, indien aanwezig, van de site waarheen wordt doorverwezen.

Aanbieden van beeld- en geluidsmateriaal

Als u beeld- en geluidsmateriaal aan Mediahuis Limburg doorstuurt, dan doet u afstand van publicatie- of auteursrechten v.w.b. publicatie door of namens Mediahuis Limburg. Mediahuis Limburg kan niet garanderen dat uw foto's, video’s of geluidsfragmenten gebruikt worden. Mediahuis Limburg behoudt het recht om een bijdrage zo nodig te redigeren.

Hergebruik beeld- en geluidsmateriaal van Mediahuis Limburg

Alle informatie op websites en apps, zoals afbeeldingen, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het auteursrecht van Mediahuis Limburg dan wel eventueel gebruikte derde informatieverschaffers. U mag de informatie op de websites en apps van Mediahuis Limburg vrij hergebruiken via een doorverwijzing naar het betreffende materiaal, louter voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs en niet-commerciële onderzoeksdoeleinden, mits u doet aan correcte bronvermelding en mits er geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming vooraf van de rechthebbende(n). Neem bij twijfel contact op met Mediahuis Limburg. De gebruiker van websites en apps vrijwaart Mediahuis Limburg tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.

Acties

Voor acties en prijsvragen van Mediahuis Limburg via website of app gelden de volgende bepalingen:

Deelname aan een actie is gratis.

Mediahuis Limburg-medewerkers zijn uitgesloten van deelname aan acties via site of app- Iedereen mag per prijsvraag één keer meespelen.

De gegevens van deelnemers komen in de database van Mediahuis Limburg en kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Mediahuis Limburg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Mediahuis Limburg is te allen tijde gemachtigd om bij (verdenking van) misbruik, deelnemers uit te sluiten van deelname.

RSS-feeds

Voor RSS-feeds van Mediahuis Limburg gelden de volgende bepalingen. U mag de RSS-datafeeds die u kosteloos worden aangeboden op onze websites gebruiken als u zich houdt aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

Mediahuis Limburg heeft het recht onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de RSS-datafeeds te vragen. Ook behoudt Mediahuis Limburg zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen en het aanbod onaangekondigd aan te passen of stop te zetten

Wijzigingen

Mediahuis Limburg wijst u erop dat de verstrekte informatie op deze website periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. Mediahuis Limburg behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen door daar online melding van te doen. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of dergelijke informatie aanwezig is, zodat u op voorhand op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de sites of apps van Mediahuis Limburg blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen bekend zijn gemaakt, geeft u daarmee aan de gewijzigde bepalingen en voorwaarden te aanvaarden.

Defecten

Mediahuis Limburg kan niet garanderen dat de faciliteiten die de site of app biedt altijd beschikbaar zijn of foutloos functioneren, dat defecten gecorrigeerd worden of dat deze site of app of de server die hem aanbiedt vrij is van virussen of programmeerfouten en de inhoud in al zijn functionaliteit accuraat, betrouwbaar en zonder onderbreking weergeeft.

Vestiging

Mediahuis Limburg BV is gevestigd op Mercator 3, 6135 KW te Sittard in Nederland.

Klachtenregeling

Meent u dat de openbaarmaking of beschikbaarstelling van bepaald materiaal op website of app inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd en schriftelijk aan Mediahuis Limburg laten weten. Bij een gegronde klacht zal Mediahuis Limburg het materiaal ontoegankelijk maken, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen. Stuur uw klacht naar klantenservice@delimburger.nl of naar Mediahuis Limburg BV,  Postbus 5111, 6130 PC Sittard.

Geschillen

Geschillen voortkomend uit het functioneren van websites of apps zullen afgehandeld worden volgens de Nederlandse wet voor een Nederlandse rechtbank.

Als enige van deze bepalingen en voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of niet toepasbaar zijn, blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht en zullen afdwingbaar en bindend zijn.

Instemming

Als u niet volledig instemt met deze voorwaarden, moet u het gebruik van deze site of app onmiddellijk staken en reeds gedownloade bestanden wissen.

Reageren

Heeft u over deze disclaimer vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar lezersservice@delimburger.nl.

Reageren

Heeft u over deze disclaimer vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar lezersservice@delimburger.nl.

Indien u De Limburger Digitaal voor een week (6 dagen) hebt aangeschaft (5.99€) wordt dit abonnement automatisch vernieuwd, tenzij u de automatische vernieuwing uitschakelt, ten laatste 24 uur voor het aflopen van de lopende abonnementsperiode. Default staat de automatische vernieuwing aan. 

- De betaling wordt verrekend en beheerd via uw i-Tunes-account na confirmatie van uw aankoop.

- De betaling voor een volgende abonnementsperiode gebeurt via uw iTunes-account, 24 uur voor het aflopen van het lopende abonnement. 

- Annulering van een lopende abonnement is niet mogelijk tijdens de lopende abonnementsperiode

- Als gebruiker kunt u uw abonnement zelf beheren. U kunt de automatische vernieuwing uitzetten door naar de instellingen van uw iTunes-account te gaan, op uw iPad of op uw computer. Klik daar opeenvolgend op Store > Toon Apple ID > Beheer abonnementen.

- Algemene voorwaarden van Mediahuis Limburg, uitgever van De Limburger Digitaal, vindt u hier: www.limburger.nl/av

- Privacy policy van Mediahuis Limburg, uitgever van de De Limburger Digitaal, vindt u hier: http://service.limburger.nl/disclaimer/